Suomi English
Uutiset
Uutiset

Pyhäjoen Sunin hankkeessa ei sovelleta YVA-menettelyä

Julkaistu: 17.10.2011

Puhuri Oy on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arviontimenettelyn tarpeellisuudesta. ELY-keskus päätti, että YVA-menettelyä ei sovelleta Sunin tuulipuistohankkeessa.

Perusteluja:

“Hankkeella ei ole ennalta arvioiden sellaisia merkittäviä vaikutuksia asutukseen tai ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, suojelu- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin, kaukomaisemakuvaan tai luonnon monimuotoisuuteen, jotka olisivat rinnastettavia YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin.”

Vaikutuksia:

“Hankkeella on vaikutusta muun muassa maisemakuvaan ja kulttuuriympäristöön. Vaikutukset eivät kuitenkaan ennalta arvioiden ole niin merkittäviä, että niiden selvittäminen edellyttäisi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Vaikutusten selvittäminen yleiskaavoituksen yhteydessä on tärkeässä asemassa.”

Esiselvitysten valmistuttua Puhuri tulee pitämään yleisötilaisuuksia, joissa voi esittää mielipiteitä ja kannanottoja jatkon suunnittelun tueksi.